Personvern vilkår.

Vi gjør alt vi kan, for å sikre våre kunders personopplysninger.

personvern og vilkår

Når du bruker tjenester fra oss, gir du oss tilgang til informasjon om deg. Vi innser at dette er et stort ansvar, og vi jobber hardt for å beskytte informasjonen din og gi deg kontroll over den. Personvern vilkår reglene er laget for å hjelpe deg med å forstå hvilken informasjon vi samler inn, hvorfor vi samler den inn, og hvordan du kan oppdatere, administrere, eksportere og slette informasjon vi har samlet inn om deg.

Forbehold

Det tas forbehold om at sidene kan inneholde mangelfull eller unøyaktig informasjon, og at dette ikke kan påberopes som grunnlag for krav av noen art. Det understrekes at sidene og all informasjon på sidene utelukkende retter seg mot brukere i Norge, med mindre annet uttrykkelig fremgår. Ethvert forhold som måtte oppstå mellom Rydin Services og brukere av sidene, reguleres av norsk rett med verneting i Norge.

Behandlingsgrunnlag og samtykke

Personopplysningsloven av 14. april 2000 nr. 31 inneholder regler om registrering, utlevering og annen form for behandling av personopplysninger som kan knyttes til en enkeltperson. Behandling av personopplysninger skjer innenfor rammen av de generelle reglene i personopplysningsloven, konsesjoner fastsatt av Datatilsynet og særskilte lovregler om behandling av personopplysninger. Dersom ikke annet hjemmelsgrunnlag foreligger, vil Rydin Services behandling basere seg på frivillig, uttrykkelig og informert samtykke fra kunden. Samtykke er ikke nødvendig for personopplysninger som registreres og brukes for å gjennomføre en avtale eller utføre et oppdrag fra kunden.

Kunde register

Med kunde menes i denne forbindelse enhver som benytter seg av våre produkter og tjenester eller på annen måte inngår avtale med Rydin Services.

Innsamling

Personopplysninger som registreres vil Rydin Services i hovedsak motta direkte fra kunden. Dersom vi ønsker å innhente opplysninger fra kunden som ikke er nødvendige for ivaretakelse av avtaleforholdet, skal Rydin Services først informere kunden om at det er frivillig å gi fra seg opplysningene og hva opplysningene vil bli brukt til (dvs formålet med behandlingen).

Epost -Kontakt skjema på nettsiden

Ved innsending og bruk av kontakt skjemaet, får vi dette tilsendt:
Det som er skrevet inn i skjemaet, blir sendt til oss på egen epost. Det skjer ingen lagring på databasen av det som blir sendt! Alle mottatte epost blir slettet når det ikke lenger er brukt for opplysningene. Dette gjelder også all annen e-post vi mottar direkte fra kunder!

GDPR

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), ble norsk lov i mai 2018.
Det er økt fokus på håndtering av personopplysninger, samt at kunder har krav på innsyn på hva som lagres av informasjon.
Cookies = Informasjonskapsler. Rydin Services bruker informasjonskapsler fra Google for å levere tjenester og analysere trafikk!
Du kan lese om loven her:Klikk her

I Rydin Services register (regnskaps/kunde system), lagrer vi bare:
1. Kundens navn
2. Adresse
3. Mobil/Tlf/E-post
4. Varekjøp ( tilbehør – tjeneste)